ALGEMENE VOORWAARDEN

GitaarBizz te Amersfoort

 

Algemeen

 

1.1            Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen.

 

1.2            Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 

1.3            Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

 

Aanbiedingen

 

2.1            Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag eventueel door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

2.2            Tenzij anders aangegeven zijn alle consumentenprijzen incl. BTW en alle groothandelsprijzen excl. BTW.

 

2.3            Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

 

2.4            De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze niet voorzienbare  kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, hebben wij het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.

 

2.5            Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of  uitvoerrechten, eventuele licentiekosten, belastingen en/of de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin wij de goederen hebben gekocht.

 

Levering

 

3.1            Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen af magazijn Amersfoort of Magazijn DSV Solutions in Moerdijk.

3.2            De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding

3.3            Wij zijn steeds gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

 

Overmacht

 

4.1            Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

 

4.2            In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

 

4.3            Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Betaling

 

5.1            Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

 

5.2            Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen.

 

5.3        Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is en wordt geleverd, dient de daarvoor verzonden binnen de in lid 1 genoemde termijn op de normale wijze te worden voldaan.

 

5.4            Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag.

 

5.5            Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke alsbuitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

 

5.6            De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

6.1            Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

 

6.2            De opdrachtgever is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.


Garantie

 

7.1            Tenzij anders overeengekomen gelden voor door ons geleverde goederen de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.

 

7.2            Het nakomen van de garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

7.3            Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval:

               -             er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd;

               -             het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden;

               -             het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.

 

Aansprakelijkheid

 

8.1            Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

 

8.2            Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

 

8.3            Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.

 

8.4            De afbeeldingen in prijscouranten en/of folders dienen slechts om het artikel aan te duiden, doch kunnen in details van de werkelijkheid afwijken. Maten en gewichten worden bij benadering opgegeven. Voor afwijkingen, druk- en schrijffouten zijn wij niet aansprakelijk.

 

Reclames

 

9.1            Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. Daarna vervalt het recht op reclame

 

9.2            Reclames dienen uitsluitend schriftelijk of per email te geschieden.

 

Annulering

 

10.1        Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.

 

10.2        Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan

gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een redelijk percentage van het bedrag

dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, alles met een minimum van 10%

 

 

10.3        Retouren worden slechts geaccepteerd na schriftelijke akkoordbevinding onzerzijds en

worden naar waarde gecrediteerd. Deze waarde is o.a. afhankelijk van de vraag of de teruggenomen produkten nog normaal in de collectie worden gevoerd.

 

Opschorting en ontbinding

 

11.1        Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vreesbestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

11.2        De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

 

Toepasselijk recht/geschillen

 

12.1        Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

12.2        Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging.